Utsatt för diskrimination på arbetsplatsen?

Över 500 fall anmäldes förra året till diskrimineringsombudsmannen. Många lagar har på senare år också setts över och korrigerats. De går alla ut på att varje människa ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och inte vara utsatt för olika typer av hot, mobbing eller dylikt, och att detta inte heller sker rörande anställning, befordran eller kompensation och lönesättning.

Dock räknas det med att mörkertalet för diskrimination på arbetsplatsen är ganska stort, då många former kan vara svåra att bevisa. Ett exempel är alla de som inte anställs till att börja med pga sexuell läggning eller funktionshinder. Annat tungt faktum är det att kvinnor i snitt tjänar avsevärt mindre för samma jobb som män, och att typiska kvinnodominerade yrken rent generellt också betyder en lägre lön.

Nya versioner.

Ett nyare problem vad det gäller diskriminering i arbetslivet är anställningsformer i sig. Det mesta av lagstiftningen bygger på klassiska fasta anställningar. Numera, när företag inte vill ha för mycket fasta kostnader, utan har fler och fler kontraktanställda blir definitionen diskriminering än mer grumlig.

Det har hänt att vissa personer väljs bort pga sin egen bolagsform och hur faktureringen eventuellt skulle påverka det andra företagets skatteplanering. Ett annat exempel är att om ett företag låter en kontrakterad person sluta och sedan inte betalar, blir det en kommersiell tvist medan vid en anställning går facket in och kan trycka på företagandet i fallet. Andra typer av diskriminering, så som t ex rasism och mobbning av olika slag, blir självklart än svårare att både bevisa och argumentera för personal som kommer och går på timbasis eller motsvarande.